A TOLDY FERENC KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A könyvtár adatai
A könyvtár állománya, feladatai, működése
A könyvtár gyűjtőköre
A könyvtár használatának szempontjai
A könyvtár megőrző feladata
Példányszám meghatározása
Záró rendelkezések


 1. A könyvtár adatai(neve, jellege, vezetése)
  Neve: ELTE-BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet Toldy Ferenc Könyvtára
  Jellege: Intézeti könyvtár, tudományági szakkönyvtár
  Vezetése: A Könyvtár fenntartója és felügyeleti szerve az Intézet. A fenntartói jogokat és feladatokat az Intézet vezetője gyakorolja. A fenntartói jogokat és feladatokat Egyetem rektora ruházta át.
  A munkáltatói jogokat a Bölcsészettudományi Kar dékánja gyakorolja. Személyi kérdésekben az Intézet és a Könyvtár vezetőjének egyetértési joga van.

 2. A könyvtár állománya, feladatai, működése
  A Könyvtár a Magyar Irodalomtörténeti Intézet korlátozottan nyilvános szakkönyvtára.
  100 ezer kötetes könyv- és folyóirat-állománya tartalmazza a magyar irodalomtörténetre vonatkozó legfontosabb, az oktatásban nélkülözhetetlen szakirodalmat a mindenkori költségvetési támogatás folyamatosságában.
  Feladata:
  • Segítse a Magyar Irodalomtörténeti Intézet oktatóinak, megbízott előadóinak és PhD-s hallgatóinak kutató- és oktatómunkáját - elsődlegesen a magyar irodalomtörténeti, -tudományi szakirodalommal, kézikönyvekkel.
  • Segítséget nyújtson a magyar szakos hallgatóknak az irodalmi stúdiumokban való felkészülésre.
  • Adjon tájékoztatást más szakok oktatóinak és hallgatóinak a gyűjtőkörébe és állományába tartozó szakirodalomról.
  • A könyvtár állományát az érvényes szabványok szerint feltárja, megőrzi és raktározza.
  • Az állományellenőrzést az érvényes jogszabályok előírásai szerint végzi.
  • Az állomány gyarapítása vásárlással, cserével és ajándékozással történik.
  • A gyűjtőköri profiljába nem illő dokumentumokat még ajándékba sem fogadja el.
  • A könyvtári beszerzések nyilvántartása leltárkönyvben történik.
  • Az állomány feltárása betűrendes-, szerzői- és szakkatalógusban, illetve on-line történik.


 3. A könyvtár gyűjtőköre
  Tartalmi szempontból gyűjti:
  • a magyar irodalomtörténet körébe tartozó tudományos műveket, kézikönyveket, monográfiákat, évkönyveket, bibliográfiákat, repertóriumokat, tanulmányokat, szakdolgozatokat, disszertációkat, oktatási segédanyagokat és jegyzetek - lehetőleg a teljesség igényével a költségvetési támogatás függvényében (főgyűjtőkör)
  • a magyar irodalomba tartozó szépirodalmi műveket (líra, dráma, epika)
  • az összehasonlító irodalomtudomány tárgykörébe tartozó kézikönyveket, tudományos műveket, jegyzeteket
  • a világirodalom tárgykörébe tartozó szépirodalmi műveket (líra, dráma, epika)
  • a magyar nyelvészet tárgykörébe tartozó, a magyar irodalom oktatásához és kutatásához szükséges kézi- és segédkönyveket, tudományos műveket, tanulmányokat
  • a magyar és világtörténelem tárgykörébe tartozó forrásmunkákat, kézi- és segédkönyveket
   az esztétika, filozófia tárgykörébe tartozó kézi- és segédkönyveket, tudományos műveket
  • a művészet (képzőművészet, iparművészet, festészet, építészet, szobrászat, film, zene, színház) tárgykörébe tartozó kézi- és segédkönyveket, tudományos műveket
  • a társadalom– és természettudomány (pedagógia, könyvészet, pszichológia, vallás, biológia, földrajz) tárgykörébe tartozó fontosabb kézi- és segédkönyveket
  • a fontosabb egy- és többnyelvű szótárakat, lexikonokat

  Formai és nyelvi szempontból gyűjti:
  Nyomtatott dokumentumok:
  • Könyvek:
   A teljesség igényével gyűjti a magyar nyelvű irodalomtörténeti szakirodalmat, válogatással az angol, német és francia nyelvűeket.
   A teljesség igényével gyűjti a magyar nyelvű kézi- és segédkönyveket, válogatással az angol, német és francia nyelvűeket.
   A teljesség igényével gyűjti az irodalomtörténetet érintő felsőfokú képzés és továbbképzés tankönyveit, oktatási segédleteit.
  • Időszaki kiadványok (periodika): folyóiratok
   A teljesség igényével gyűjti a legfontosabb magyar nyelvű irodalomtörténeti folyóiratokat
  • Nem folyóirat jellegű időszaki kiadványok: évkönyvek, sorozatok, testületi kiadványok
   A teljesség igényével gyűjti a magyar nyelvű évkönyveket, sorozatokat és testületi kiadványokat.
   Az írásos-nyomtatásos dokumentumok egyéb típusai: kéziratok, szakdolgozatok, disszertációk
   A teljesség igényével gyűjti az egyetem oktatóinak disszertációit, és az egyetem hallgatóinak szakdolgozatait.

  Audiovizuális ismerethordozók:
  • CD-ROM (különösen szótárak, lexikonok, adatbázisok, bibliográfiák)


 4. A könyvtár használatának szempontjai
  Az állomány a használat szempontjából a következő csoportokra oszlik:
  Kézikönyvtár
  Törzsállomány: a gyűjtemény legnagyobb, legtöbbet használt, korlátozottan kölcsönözhető része:
  • Szakirodalom
  • Szépirodalom

  Különgyűjtemények
  • Időszaki kiadványok
  • Elektronikus dokumentumok
  • Szakdolgozatok, disszertációk

  A könyvtárat használhatják a Magyar Irodalomtörténeti Intézet oktatói, PhD-s hallgatói, a kar magyar nyelv és irodalom szakos hallgatói, az MTA Irodalomtudományi Intézetének dolgozói és mindazok, akik doktori disszertációjukat a magyar irodalomtörténetből készítik.
  A könyvtárat csak beiratkozott olvasók használhatják.
  A könyvtár állománya csak helyben használható, a helyben használat alól kivételt képeznek a Magyar Irodalomtörténeti Intézet oktatói és kutatói, valamint a PhD-hallgatók.

 5. A könyvtár megőrző feladata
  Tartós megőrzésre szánt kiadványok:
  • könyvek
  • időszaki kiadványok
  • kéziratok (szakdolgozatok, disszertációk)

  Időlegesen megőrzésre szánt kiadványok nincsenek a könyvtár állományában.
  A könyvtár zárt raktárú (szabadpolcon a könyvtár állományának 15%-a található).

 6. Példányszám meghatározása
  A Könyvtár, kutató (helyben használat) és szakkönyvtári funkciójából adódóan minden dokumentumot csak egy-egy példányban gyűjt és bocsát az olvasók rendelkezésére.

 7. Záró rendelkezések
  • A könyvtári állománygyarapításhoz szükséges pénzügyi fedezetet, a dokumentumok ár változásának figyelembevételével, a fenntartó köteles költségvetésében biztosítani.
  • A gyarapítási irányelvek meghatározásáért, és a szabályszerű gyarapításáért a könyvtár vezetője tartozik felelősséggel.
  • A Könyvtár gyűjtőkörét legalább 5 évenként, de a körülmények változásával összhangban soron kívül, felül kell vizsgálni.
  • Jelen szabályzat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalomtörténeti Intézet Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. melléklete.


  Budapest, 2006.09.18.