Tájékoztató a könyvtár használatáról

A Toldy Ferenc Könyvtár nem nyilvános könyvtár: a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet oktató, nevelő és kutató munkáját segítő tudományos szakkönyvtár.A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI; SZOLGÁLTATÁSAI ÉS RENDJE

A könyvtár használatának feltétele az érvényes beiratkozás és olvasójegy. Beiratkozhatnak az ELTE oktatói, hallgatói és munkatársai. Nyitva tartási időben, a tanév folyamán bármikor be lehet iratkozni. Olvasótermünkbe csak könyv, jegyzetfüzet, íróeszköz, laptop hozható be. A kabátokat, táskákat, a folyosón elhelyezett ruhatári szekrényekben kell elhelyezni.

OKTATÁST KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEINK
Olvasótermünkben - oktatóink óraterve szerint - könyvtárhasználati, irodalomkutatási bevezető foglalkozásokat tartunk az őszi félévek elején. Kiállítótermünkben - a Toldy Teázóban - alkalmanként tematikus kiállításokon mutatjuk be könyvtárunk anyagát.
Az előadásokhoz, szemináriumokhoz kapcsolódó irodalmat - tanóra és másolás idejére - kiadjuk a hallgatóknak is, letét ellenében. (Ez alól kivételt képeznek a szakdolgozatok és bölcsészdoktori disszertációk, melyeket a könyvtárból kivinni, lemásolni senkinek nem szabad.)

IRODALOMKUTATÁS
Állományunkban cédula- és számítógépes katalógusok segítségével lehet keresni. Katalógusaink honlapunkról is elérhetőek. A kutatást támogatják CD-, DVD- és Internetes adatbázisok, bibliográfiák, repertóriumok, kézikönyvek; valamint munkatársaink segítségét is kérhetik.

HELYBEN OLVASÁS
Az olvasóterem polcain megtalálható a napi felkészüléshez és a vizsgákhoz szükséges szak- és szépirodalom valamint a legfrissebb folyóiratok. A raktári állomány kérőlapon kérhető ki.

KÖLCSÖNZÉS
Csak ELTE munkatársak és PhD-hallgatók számára lehetséges. A kölcsönzés feltétele doktoranduszainknak: a témavezetőik által biztosított jótállás.

SZÁMÍTÓGÉP ÉS INTERNET HASZNÁLAT, FÉNYMÁSOLÁS
A könyvtár olvasótermében 3 internetes számítógépes munkaállomás, WIFI, számítógépes katalógus áll az olvasók rendelkezésére.A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRE

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet könyvtárának legfontosabb feladata, hogy segítse az egyetem oktatóit a tudományos munkában és a tanításban, az egyetem hallgatóit pedig a felkészülésben.

Oktatóink egyes szemináriumokhoz a könyvtárban helyezik el a hallgatók számára előírt jegyzetanyagot, mely használatához nem szükséges a könyvtárba beiratkozni.

Könyvtárunk lelke az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvtár - mely az irodalomtudományi szaktájékozódáson kívül - általános és más szakterületekre vonatkozó információk megszerzésére is alkalmas - így az általános lexikonok, enciklopédiák mellett - filozófia, vallás, mitológia, nyelvészet, történelem, néprajz, természettudományok, képzőművészet, zene, földrajz, pedagógia, pszichológia, stb. témában.

Az irodalom szakos alapképzés elején fontos a magyar nyelvű könyveket feltáró alapvető bibliográfiákat megismerni. Ezek: a Szabó Károly szerkesztette Régi Magyar Könyvtár (RMK); a Borsa Gedeon vezetésével készült Régi magyarországi nyomtatványok (RMNy); a Petrik-féle Magyarország bibliográphiája és pótlásai, valamint folytatása a Magyar könyvészet; a nyolc kötetes A magyar irodalomtörténet bibliográfiája és az OSZK 1945-től máig tartó irodalomtörténeti bibliográfiai sorozata. Az egyes szerzők munkásságáról a személyi bibliográfiák között lehet tájékozódni. Sajtóbibliográfiáink és folyóirat-repertóriumaink is vannak, továbbá katalógusok, adattárak és sokféle tematikus irodalomjegyzék.

Az olvasótermi szépirodalmi anyag a régi magyar irodalom tanulmányozásához elengedhetetlen forráskiadványokkal, hasonmásokkal, szövegtárakkal és szöveggyűjteményekkel kezdődik; majd az egyes szerzők szövegkiadásai, kritikai kiadásai következnek. Az irodalomtörténeti lexikonok, kézikönyvek polcai után találhatók meg az egyes szerzőkről készült monográfiák. Külön gyűjtjük az oktatók által feladott legfontosabb kötelező irodalmat.

Magyar kiadású világirodalmi lexikonok és kézikönyvek mellett angol, német, francia és olasz nyelvűek is vannak; valamint magyar és eredeti nyelvű szövegkiadások, szöveggyűjtemények és szakirodalom áll rendelkezésre az összehasonlító irodalomtörténeti és irodalomelméleti tanulmányokhoz.

Tanárszakos hallgatóink felkészülését segítendő az irodalomtanítás módszertani segédkönyvei és folyóiratai, valamint a közoktatás irodalomtankönyvei is hozzáférhetőek olvasótermünkben.

Legkorábbi folyóiratunk A' Bétsi Magyar Kurir 1789-es évfolyama. A XIX. század folyóiratainak már számos évfolyamával rendelkezünk: Élet és Literatura, Magyar Museum, Új Magyar Museum, Pesti Divatlap, Életképek, Magyar Életképek, Regélő, Tudományos Gyűjtemény, Koszorú, Minerva stb. A 20. század első felének legfontosabb lapjai is megvannak nekünk: Nyugat, Magyar Csillag, Huszadik Század, Napkelet, Magyarok, Kalangya, Sorsunk, Válasz, Kelet Népe, Apolló, Erdélyi Helikon, Újhold stb. A kurrens irodalomtudományi és szépirodalmi folyóiratok szinte teljes számban és valamennyi évfolyamban megtalálhatók: az Alföldtől a Vigiliáig; továbbá Egyetemes Filológiai Közlöny, Századok, Magyar Könyvszemle, Helikon, Literatura, Irodalomtörténet, Irodalomtörténeti Közlemények stb. Minderről részletes tájékoztatást nyújt honlapunk folyóiratkatalógusa. A folyóiratok legfrissebb számai levehetők az olvasóterem folyóiratállványáról, a régebbi számok kérőlapon kérhetők ki.

Könyvtárunk gyűjti a magyar és az összehasonlító irodalom témáiban karunkon benyújtott szakdolgozatokat és bölcsészdoktori disszertációkat. A legkorábbiak a XIX. század második feléből származó jeligés záródolgozatok.
Értékes régikönyv-gyűjteményünk is van. Különleges ritkaság 1511-es ősnyomtatványunk, a Temesvári Pelbárt műveit tartalmazó Pomerium Semonum. Legérdekesebb kincseinkből 2006-ban rendeztünk kiállítást az Egyetemi Könyvtárban, melynek tárgylistája honlapunkon elérhető.