A volt Politikai Főiskola disszertációi


   Az Ajtósi Dürer soron működő, a rendszerváltás után megszűnt Politikai Főiskola könyvtárának jogutódja az Eötvös Loránd Tudományegyetem lett, miután a főiskola telkével együtt a rajta fekvő épületek birtokába jutott. Miután azonban az ezredforduló körül az egyetemi oktatás terei koncentrálódtak a Trefort kertbe és a Lágymányoson felépült épületekbe, az addig folyamatosan működő, bizonyos szempontokból a kari könyvtár szerepét is betöltő, mintegy félmilliós állománnyal rendelkező gyűjteményt az Egyetemi Könyvtár, valamint a kari és intézeti könyvtárak között, gyűjtőköri elhatárolások alapján felosztották. A Toldy Ferenc Könyvtár is jelentősen felfrissült az innen kapott könyvekkel, nem csupán főgyűjtőkörét, hanem a kapcsolódó szakterületeket illetően is. A volt Politikai Főiskola könyvtárában egyfelől értékes régi (1945 előtti) állomány volt, amely éles fényt vetett az azt követő évtizedek tematikailag és megközelítésében beszűkült könyvtermésére; utóbbi egyébkén szintén igen reprezentatív képet mutatott. A dokumentumoknak körülhatárolható részét alkották az 1989 előtt általában zárt gyűjtemények részét alkotó kiadványok, valamint a politikailag, ideológiailag tiltott, külföldi művekből készített kéziratos (gépelt) fordítások -, jellemző egyébként, hogy itt viszont, az információs hatalom birtokában lévők minden további nélkül, ha akartak, megismerkedhettek velük. Úgy tűnik, hogy a poltikai szempontból inkriminálódott személyek könyvtárának egy (bizonytalan) része is folyamatosan idekerült, erre utalnak például a Nagy Imrének, Révai Józsefnek, Hubay Kálmánnak és másoknak dedikált könyvek, ezek közül egy-kettő a Toldy Ferenc Könyvtár egyik korábbi kiállításán (Könyvgyűjtők és könyvherdálók) is szerepelt.
   A könyvtár kompakt részét alkották az oktatást kísérő szakdolgozatok, amelyek a hetvenes évek elejétől a nyolcvanas évek végéig maradtak fenn, s teljes egészükben a Toldy Ferenc Könyvtár állományába kerültek. A több ezer egységből álló gyűjtemény igen érdekes keresztmetszetét adja a késő Kádár-kor ideológiai megszokásainak és lassan önállósodó szakmai kritikájának (természetesen csak az ideológiai határokon belül), emellett azonban hallatlanul érdekes kortörténeti olvasmányt kínál főleg ezen időszak kutatói számára. Külön fel kell hívni a figyelmet az illusztrációs anyagra (fényképek, térképek, táblázatok, kimutatások), amelyekre az egyes tételek végén mindig található utalás. A dolgozatokat természetesen kellő kritikával és korismerettel lehet csak megfelelően olvasni, feltárásuk és közzétételük azonban elengedhetetlen e kor szellemi (és oktatási) viszonyainak megismeréséhez.

A szakdolgozatok katalógusa
A doktori értekezések katalógusa