A TOLDY FERENC KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A könyvtárra vonatkozó adatok
Alapítás
Fenntartás, felügyelet
Tevékenység, könyvtárhasználat
Gyűjteményszervezés
A könyvtár szervezete és működése
Vegyes és záró rendelkezések


 1. §. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK

  1/a. Név: Toldy Ferenc Könyvtár (A továbbiakban Könyvtár).
  1/b. A Könyvtár a következő elnevezést is használja: Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Toldy Ferenc Könyvtára.
  2. Cím: H-1088 Budapest, Múzeum körút 4/a. 4. emelet 430 - 434. Levelezési cím: u. a.
  Telefon: (36-1) 411-6500/5120, 5338, 5454.
  Telefax: (36-1) 411-6500/5253.
  Elektronikus levélcím: toldykonyvtar@btk.elte.hu
  WEB-cím: http://toldyferenc.elte.hu
  3. A Könyvtárnak a könyvtári rendszerben elfoglalt helye: tudományági szakkönyvtár.
  4. Könyvtárkódja: B2 60
  5. A Könyvtár a következő bélyegzőket használja:
  (a.) Körpecsét, melyet tulajdonbélyegzőként is használ:
  „TOLDY FERENC KÖNYVTÁR”,köriratban: „ELTE BTK MAGYAR IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI INTÉZET” felirat.
  (b.) A használt fejbélyegző felirata: „TOLDY FERENC KÖNYVTÁR / Magyar Irodalomtörténeti Intézet / Bölcsészettudományi Kar / Eötvös Loránd Tudományegyetem / 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a. / Telefon: 411-6500/5120”


 2. §. ALAPÍTÁS

  1. Az alapító okirat nem maradt fenn.
  2. Egyetemünkön minden könyvtári egység őse és előde az Egyetemi Könyvtár volt, melyből a használatnak és az igényeknek megfelelően jöttek létre a tanszéki, intézeti és kari könyvtárak. Az Egyetemi Könyvtárat, a nagyszombati jezsuita kollégium bibliotékájaként, 1561-ben Oláh Miklós, esztergomi érsek alapította. Egyetemi gyűjteménnyé 1635-ben vált, amikor Pázmány Péter esztergomi érsek megalapította a nagyszombati egyetemet.
  3. 1791 óta folyik egyetemünkön a magyar nyelv és irodalom oktatása, de csak 1876-ra jött létre az első önálló katedra, Gyulai Pál vezetésével. Nyilvánvaló, hogy könyvgyűjtemény/könyvek nélkül abban az időben sem működött az oktatás. Ez az év határozható meg tehát, a Könyvtár gyűjteményének alapítási éveként, amit alátámaszt az a tény is, hogy állományában található olyan folyóirat, melyen Gyulai Pál tulajdonbejegyzése szerepel.
  4. 1886-ban létesítették az első szemináriumokat a bölcsészkaron, melyek egyike a modern filológiai szeminárium volt. E szeminárium két szakosztályból állt: magyar nyelvi és a magyar irodalmi szakosztály. A szemináriumok nem csupán oktatási formát jelentettek, hanem intézményként is működtek. Ebből következik, hogy ez az időpont tekinthető a könyvtár intézményesülési évének, a jelenlegi állomány számos, 1945 előtt megjelent dokumentumának címlapján szerepel a „Modern Philologiai Seminarium” tulajdonbélyegző.
  5. Az 1900-as évek elejétől kezdték használni a szakosztályok - még a Seminarium szervezeti egységén belül - a Magyar Nyelvtudományi és Magyar Irodalomtörténeti Intézet elnevezéseket, és ez időből származik az első „Magyar Irodalomtörténeti Intézet Könyvtára” tulajdonbélyegző is.
  6. 2003-ban vette fel a Könyvtár a Toldy Ferenc Könyvtár nevet.


 3. §. FENNTARTÁS, FELÜGYELET

  1. A Könyvtár az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban Egyetem), korlátozottan központosított könyvtári hálózatának tagkönyvtára.
  2. A Könyvtár a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (a továbbiakban Intézet) szervezeti egységeként, mint intézeti könyvtár működik.
  3. A Könyvtár fenntartója és felügyeleti szerve az Intézet. A fenntartói jogokat és feladatokat az Intézet vezetője gyakorolja, kivéve a 3.§ 5. és 8. pontjában rögzítetteket. A fenntartói jogokat és feladatokat Egyetem rektora ruházta át.
  4. A munkáltatói jogokat a Bölcsészettudományi Kar (a továbbiakban Kar) dékánja gyakorolja. Személyi kérdésekben az Intézet és a Könyvtár vezetőjének egyetértési joga van.
  5. Központi költségvetésből kell biztosítani:
  (a.) A könyvtár külföldi folyóirat-ellátását, az egyetemi költségvetésben évenként meghatározott mértékben.
  (b.) A számítógépes integrált könyvtári rendszerrel kapcsolatos fenntartási, karbantartási, fejlesztési kiadásokat, és a nagysebességű számítógépes hálózat teljes kiépítését.
  (c.) A több szakterület érdeklődésére számot tartó adatbázisok és egyéb információhordozók beszerzésének és megújításának kiadásait.
  (d.) A Könyvtár munkatársainak fizetését.
  (e.) A Könyvtár üzemeltetési költségeit (fűtés, világítás, karbantartás stb.).
  6. A fenntartó jogai és feladatai:
  (a.) A fenntartó jogai: a Könyvtár szabályzatainak jóváhagyása (Szervezeti és Működési Szabályzat, Gyűjtőköri Szabályzat, Használati Szabályzat, Állományvédelmi Szabályzat.) A Könyvtár munkatársai Munkaköri Leírásának jóváhagyása. A könyvtár fejlesztési tervének jóváhagyása, a szakterület jóváhagyott oktatási-kutatási igényeivel összhangban.
  (b.) A fenntartó feladatai: a könyvtári normatíváknak megfelelően biztosítja a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket; biztosítja a gyűjtemény folyamatos fejlesztésének, feltárásának, megőrzésének, gondozásának és a könyvtárhasználók rendelkezésére bocsátásának anyagi erőforrásait a Kar keretein belül. Biztosítja a Könyvtár szakmai önállóságát.
  7. A Könyvtár átszervezésével és megszüntetésével kapcsolatban az Egyetemi Könyvtári Bizottságnak egyetértési joga van.
  8. A Könyvtár fenntartásához szükséges forrásokat a fenntartó költségvetésében évente kell meghatározni.
  9. A Könyvtár könyvtári szolgáltatásaiból származó saját bevételeit és a dokumentum beszerezés visszaigényelt AFA-ját a Könyvtár működésére kell fordítani.
  10. Az Intézet minden olyan bizottságába és határozathozatalra jogosult szervezetébe, mely a Könyvtár szakmai kérdéseivel, finanszírozásával és fenntartásával összefügg, a Könyvtár vezetőjét vagy delegált képviselőjét meg kell hívni, azon napirendi pontok tárgyalására, amelyek a Könyvtár működésével összefüggenek.
  11. A könyvtár szakmai felügyeletét az Egyetemi Könyvtár Hálózati és módszertani osztálya látja el.
  12. A Könyvtár nem önálló gazdálkodási egység.


 4. §. TEVÉKENYSÉG, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

  1. A könyvtár a könyvtári ellátásról szóló hatályos törvény és jogszabályok valamint a hatályos felsőoktatási törvény és jogszabályok rá vonatkozó pontjaiban meghatározott, alábbiakban részletezett könyvtári tevékenységeket folytatja.
  2. Az Egyetem könyvtári hálózatának tagkönyvtárai feladatukat együttesen, egymással együttműködve nyilvános és nem nyilvános könyvtárakban látják el. A Könyvtár, a hálózati könyvtári rendszer 3. szintjén álló, tudományági szakkönyvtár. A Könyvtár nem nyilvános könyvtár.
  3. A Könyvtár feladata az Intézetben folyó képzés és tudományos kutatás szakirodalmi-információs eszközökkel való ellátása, az Egyetem dolgozóinak és hallgatóinak tudományos és szakkönyvtári ellátása az irodalomtudomány és határterületei terén.
  4. Feladata a gyűjtőkörének megfelelő szakirodalom beszerzése, feldolgozása és feltárása. A könyvtári állomány - helyben olvasás, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján való - használatának biztosítása, a Használati Szabályzatban meghatározott módon. Irodalomtudományi jellegű szakterületekkel és tudományágakkal összefüggő könyvtári szaktájékoztatás.


 5. §. GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉS

  1. A Könyvtár könyvtári szolgáltatásait folyamatosan fejlesztett, gondozott és sokoldalúan feltárt gyűjteményére alapozva szervezi meg. Állományát katalógusokban tárja fel.
  2. Nem nyilvános, speciális tudományos és szakkönyvtári funkciójából következően elsősorban az egyetemi oktatók, kutatók és hallgatók igényeinek megfelelően szerzi be az általános és speciális tájékozódáshoz, az ismeretek megszerzéséhez, az oktatáshoz és a tanulmányok folytatásához szükséges hazai és külföldi dokumentumokat. A lehetőségekhez képest teljességre törekedve, gyűjti és a használat számára feltárja az irodalomtudományra és határterületeire vonatkozó kiadványokat és egyéb dokumentumokat. Teljességre törekvően gyűjti az Intézetben védett szakdolgozatokat és a Doktori Iskolában védett PhD dolgozatokat. Gyűjti és nyilvántartja az Intézet oktatóinak publikációit. Az általános tájékozódáshoz szükséges dokumentumokat válogatva gyűjti.
  3. A könyvtár gyűjtőköre: magyar és külföldi szépirodalom, magyar irodalomtörténet, irodalomelmélet, összehasonlító- és alkalmazott irodalomtudomány.
  4. Az állománygyarapítás módja: vétel, ajándék, csere.
  5. Az állomány nyilvántartásának módja: állományba-vétel és állomány-apasztás csoportos leltárkönyvben.
  6. A könyvtári állomány feltárásának módja: szerkesztett katalógusok.
  7. A gyűjtőkör, az állománygyarapítás és apasztás valamint a könyvtári feldolgozás részletes leírását a Gyűjtőköri Szabályzat tartalmazza.
  8. Az állomány védelme és biztonsága érdekében az Állományvédelmi Szabályzatának megfelelően óvja dokumentumvagyonát és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint végzi állománya leltározását.


 6. §. A KÖNYVTÁR SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

  1. A könyvtári dolgozók felett a munkáltatói jogkört a kinevezés, felmentés és a fegyelmi kérdésekben a Kar dékánja gyakorolja. A könyvtárvezető kinevezése és felmentése kapcsán a dékán kikéri az Intézet vezetője és az Egyetemi Könyvtári Bizottság elnöke véleményét. A könyvtár munkatársai kinevezése és felmentése kapcsán a dékán kikéri az Intézet vezetője és a könyvtárvezető véleményét.
  2. A könyvtár szakmai munkáját a könyvtár vezetője irányítja. A könyvtár munkatársai a munkaköri leírásuknak megfelelően látják el feladatukat. A munkaköri leírásokat a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete tartalmazza. E munkaköri leírásokat a könyvtár vezetője határozza meg, rendszeres időközönként felülvizsgálja; új dolgozók alkalmazása esetén új munkaköri leírásokat ad ki.
  3. A könyvtár munkarendje a következő főbb területekre oszlik: szerzeményezés, feldolgozás, olvasószolgálat, periodika, szakmai tájékoztatás és bibliográfiai szolgáltatások. Valamennyi főbb területnek, ha az egyes munkafeladatokat többen is látják el, egy szakmai felelőse van.
  4. A könyvtár dolgozói az időszerű kérdéseket a rendszeres időközönként tartandó munkaértekezleten tárgyalják meg.
  5. A Könyvtár együttműködési kapcsolatai:
  (a.) A Könyvtár együttműködik az Egyetem könyvtári hálózatának tagjaival és a Hálózati és Módszertani Osztállyal.
  (b.) A tudományos és szakkönyvtári ellátás feladataiban: tudományos és kutató könyvtárként együttműködik a tudományos és szakkönyvtári ellátás intézményeivel, valamint a könyvtári rendszer minden egyéb tagjával.
  (c.) Szakirodalmi és szakinformációs szolgáltatásokat nyújt.
  (d.) Az Egyetemi Könyvtáron keresztül részt vesz a hazai dokumentum- és információcserében és az országos informatikai hálózat fejlesztésében és tartalmi feltöltésében.


 7. §. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. E Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésével a Könyvtár 1993. január 29-én kelt Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti.
  2. E Szervezeti és Működési Szabályzat az Egyetem könyvtári hálózatának hatályos, 2001. május 10-én kelt Szervezeti és Működési Szabályzatával és az Intézet hatályos, 1998. április 21-én kelt Szervezeti és Működési Szabályzatával és a Kar hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban készült.
  3. E Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyása után lép hatályba.
  4. E Szervezeti és Működési Szabályzat Mellékletei:
  (a.) Gyűjtőköri Szabályzat
  (b.) Használati Szabályzat
  (c.) Állományvédelmi Szabályzat
  (d.) Munkaköri Leírások


  A hatályba lépés helyszíne és időpontja: Budapest, 2006. szeptember