Támogatóink


   Könyvtárunk törzsgyűjteményét a könyvek és a folyóiratok jelentik. Előbbiek rekordjaival folyamatosan bővítjük az Egyetemi Könyvtári Szolgálat által üzemeltetett adatbázist, utóbbi naprakész leltára könyvtárunk honlapján található.

   A fenntartó anyagi hozzájárulása mellett állományunk gyarapításában jelentős szerepet játszanak egyéni és intézményi támogatóink, kiknek még korántsem teljes listáját adjuk itt közre:

   Irodalomtörténészek, akik ránk hagyományozták könyvtárukat:

D o m o k o s   M á t y á s
M e r é n y i   L á s z l ó
S z a b o l c s i   M i k l ó s
U r b á n   N a g y   R o z á l i a   Egyetemünk oktatói, akik saját munkáik, az általuk szerkesztett folyóiratok, s recenzióra kapott művek tiszteletpéldányaival, vagy magánkönyvtáruk darabjaival rendszeresen megajándékozzák a Toldy Ferenc Könyvtárat:

A r a n y   Z s u z s a n n a
D a n e l   M o n a
D é r i   B a l á z s
J ó z a n   I l d i k ó 
K e l e m e n   P á l 
K e n y e r e s   Z o l t á n
K é k e s i   Z o l t á n
K i s s  J e n ő
K l a u d y   K i n g a
K o s z t o l á n c z y   T i b o r
K o v á c s   S á n d o r   I v á n
K u l c s á r-S z a b ó   E r n ő
K u l c s á r-S z a b ó   Z o l t á n
M a r g ó c s y  I s t v á n
M o l n á r   G á b o r   T a m á s
R ó n a y   L á s z l ó
S a l a m o n   I s t v á n
S i p o s   L a j o s
S z i l á g y i   M á r t o n
T a r j á n   T a m á s
T v e r d o t a   G y ö r g y
V a s y   G é z a   Egyetemünk volt hallgatói, akik könyvadománnyal támogatták könyvtárunkat:

K r a m m e r   G e r g e l y
M á r t o n f f y   Z s u z s a   Olvasóink, akik dokumentmok adományozásával támogatták könyvtárunkat:

C s e r b a   A u r é l 
L i t u s   A n n a m á r i a
M á r k o v i t y  T h e o d ó r a   Szerkesztőségek, melyek rendszeresen megküldik számunkra a friss folyóiratpéldányokat:

Berliner Beitrage zur Hungarologie 2010-től

Együtt 2011-től

Filológiai Közlöny

Fordítástudomány 2009-től (továbbá visszamenőleg megkaptuk az összes megjelent számot)

Irodalomismeret

IWMpost 2006-tól (egyes számok)

Látó (Az Egyetemi Könyvtáron keresztül)

Magyar Egyházzene 2010-től (továbbá visszamenőleg megkaptuk az összes megjelent számot)

Műhely 2009-től

Névtani Értesítő 2001-től

Theatron

Trefort Kert Magazin   Könyvkiadók, melyek alkalmanként lehetőséget adnak arra, hogy kínálatukból válogassunk, ill. könyvadománnyal támogattak:

Argumentum Kiadó (Könyvtárunk vezetője részt vesz Babits Mihály művei kritikai kiadásában, melyet jelenleg az Argumentum Kiadó gondoz, s a megjelent kötetekből könyvtárunk is kap tiszteletpéldányt.)

Kalligram Kiadó (Könyvtárunk munkatársai részt vesznek Kosztolányi Dezső művei kritikai kiadásában, melyet a Kalligram Kiadó gondoz, s a megjelent kötetekből könyvtárunk is kap tiszteletpéldányt.)

L'Harmattan Kiadó

Láva Kiadó (A kiadó Olvasatok című irodalomelméleti sorozatának példányaival ajándékozta meg könyvtárunkat, intézetünk oktatóit és beiratkozott olvasóinkat.)

Ráció Kiadó

rec.iti   Külön köszönet a Szépirodalmi Figyelő szerkesztőségének, azért mert minden év elején átadják a lapban szemlézett folyóiratok teljes előző évfolyamát könyvtárunknak.   Ezen az oldalon szeretnénk köszönetet mondani minden támogatónknak. A könyvtárunkat támogató folyóiratok és könyvkiadók honlapja a nevükre kattintva elérhető.